Huisregels en Privacy

Huisregels en privacy
U hebt een afspraak gemaakt voor een acupunctuur onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de acupuncturist u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
Graag vragen wij u nog even uw aandacht voor het volgende:
Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek
Acupunctuur zit niet in het basispakket, maar is vaak wel gedeeltelijk vergoed bij uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis- voorwaarden.
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie acupunctuur gaat niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De cliënt ontvangt na een consult een factuur van de gemaakte kosten. De cliënt dient zelf de nota te voldoen en kan zelf bij zijn/haar eigen aanvullende zorgverzekering de gemaakte kosten bij de zorgverzekeraar indienen voor een vergoeding
De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Acupunctuur R. Beelen incassomaatregelen treffen tegen de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.

Klachtenregeling: Deze is vastgelegd volgens de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).
Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van de praktijk en in deze link Klachtenprocedure.
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hebt u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandeling-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener. Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen: door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl. Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

Privacy beleid

R. Beelen, acupuncturist, verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Gegevens Functionaris Gegevensbescherming: Richard Beelen, acupuncturist; verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Doel gegevensvastlegging

T.C.M. behandeling, (para-)medische behandeling

Verwijzing

Administratie, maken van afspraken

Innen van consultkosten

Facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar

Verzenden nieuwsbrief

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Wij noteren in uw dossier:

Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer

Bijzondere persoonsgegevens

Burger Service Nummer (BSN)

Medische gegevens

Zaken m.b.t. seksualiteit

Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

Contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar: naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van een van beide ouders. Schriftelijke toestemming van een van beide ouders Bewaartermijn dossier

15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen; geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, de datum van de behandeling, korte omschrijving van de behandeling, prestatiecode, acupunctuur

De kosten van het consult

Uw rechten:

Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;

Wij noteren uw toestemming in uw dossier;

Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;

U hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl;

Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail acupunctuur@planet.nl melden aan R. Beelen, de verantwoordelijke.

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

Secretariaat medewerker. Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email gebruiken we een beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt is niet van toepassing

Met betrekking tot online afspraken maken is niet beschikbaar en van toepassing

Digitale Nieuwsbrief is niet van toepassing

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)

Meldplicht datalekken. Wij beschikken over een protocol datalekken.

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. WGBO, Wkkgz, AVG

Disclaimer NVA

De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Dit voorbeeld Privacy verklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en die van de Kamer van Koophandel. Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website www.acupunctuur.nl is dan ook bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van uw privacy policy. Het kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Leidend blijft de officiële wetstekst AVG.

(2018 Auteursrecht NVA – het is uitsluitend NVA-leden toegestaan dit document te gebruiken voor eigen praktijk).