TARIEVEN

Acupunctuur tarief 2023

Consult acupunctuur59,50

Vergoedt de verzekering acupunctuur?

De verzekering vergoed onze behandelingen vaak gedeeltelijk, soms zelfs geheel: dat kunt u het beste zelf bij uw verzekeraar nagaan. Acupunctuur is vaak verzekerd als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is vaak niet of niet volledig. Dit is soms beperkt in het aantal consulten of er is sprake van een maximale vergoeding. Kijk hier voor in uw polis of informeer vooraf bij uw zorgverzekering.

Acupunctuur Vergoedingenoverzicht 2023

VEDEK Betalingsvoorwaarden
Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 7 juni 1999, nr. 99/31.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door ieder persoon –natuurlijk persoon of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die lid is van de Vereniging Debiteurenbewaking voor de vrije beroepsbeoefenaren ‘Kesteren’ (VEDEK), danwel lid is van een organisatie, die gerechtigd is deze Vedek betalingsvoorwaarden te hanteren.

De gedeclareerde bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen, inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.

Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten. (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen tenlaste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

Secretariaat VEDEK: Stationsstraat 34 – 4041 CJ KESTEREN

Postbus32- 4040 DB KESTEREN